กันยายน 25, 2020

กมธ.ปกครองท้องถิ่น รับฟังปัญหาการจัดเก็บภาษี-เตรียมเลือกตั้งทน.นครปฐม

กมธ.ปกครองท้องถิ่น รับฟังปัญหาการจัดเก็บภาษีเตรียมเลือกตั้งทน.นครปฐม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น วุฒิสภา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา(คนที่2) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณ และปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีนายหมวดเอก เอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ให้การต้อนรับ นายศรีศักดิ์ สังข์เฉย ปลัดเทศบาลนครนครปฐม รายงานถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลนครนครปฐม นายธนาวุธ ดอนจันทร์ทอง  รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม รายงานเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลนครนครปฐม

นายศรีศักดิ์ สังข์เฉย ปลัดเทศบาลนครนครปฐม กล่าวถึงการเจรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชืกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครนครปฐม ว่าผู้มีสอทธิเลือกตั้ง(18ปีบรอบูรณ์) ทั้งสิ้น 57,169คน (อ้างอิงจากผู้มีสิทธเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24มีนาคม2562)  มีสมาชิกสภาฯได้ 24คน แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 4 เขตๆละ6คน มีหน่วยเลือกตั้ง 103หน่วย โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งสมาชืกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไว้ 3,000,000บาท(สามล้านบาท) ในส่วนของการแบ่งเขตนั้นจะพยายามไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพื่อความสะดวกของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ

นายธนาวุธ ดอนจันทร์ทอง  รองปลัดเทศบาลนครนครปฐม กล่าวถึงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ว่าจากผลของการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ..2563นั้น เทศบาลนครนครปฐม ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน ละสิ่งปลูกสร้างจากการประเมินภาษี การยกเว้นภาษี และการจัดเก็บภาษี คือระเบียบ หลักกณฑ์ แนวทางวิธีการปฏิบัติ และกฎหมายรองบางฉบับดำเนินการเสร็จล่าซ้ำ

ทำให้การเตรียมการ และการจัดทำข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับประชาชน ยังมีข้อโต้แย้งในทางปฏิบัติ และหน่วยงานที่กำกับการปฏิบัติงานยังไม่มีหนังสือชักซ้อมความชัดเจนระเบียบวิธีปฏิบัติรูปแบบต่างๆระหว่างบริษัท ไปรษณียไทยจำกัด กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดปัญหาเรื่องการจัดส่งเอกสารไม่ถึงผู้รับเป็นจำนวนมากเป็นสาเหตุทำให้ประชาชนใช้เป็นข้อกล่าวอ้าง และไม่มาติดต่อเพื่อแสดงตนเพื่อตรวจสอบข้อมูล และหน่วยงานที่กำกับดูแลยังไม่มีระเบียบรองรับการให้บริการเพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษี หรือค่าธรรมเนียมฯ ต่าง ๆผ่านระบบบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว นอกเหนือจากการชำระผ่านระบบธนาคารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

นายธนาวุธ ดอนจันทร์ทอง กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวทำให้เทศบาลนครนครปฐม มีรายได้ลดลงจากการที่กำหนดให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินหลายประเภทได้รับ การยกเว้น หรือกำหนดให้ลดภาษีประเภท แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี เช่น ที่ดินทำการเกษตรกรรม เสารับส่งสัญญาคอนกรีต ส่งผลให้เทศบาลมีรายได้ลดลง รวมไปถึงกิจการที่มีลักษณะเป็นบ้านให้เช่า หอพัก และธุรกิจบ้านเช่าเพื่ออยู่อาศัย และรูปแบบ แบบพิมพ์ที่บังคับใช้ระเบียบ มีรายละเอียดไม่เชื่อมโยงและไม่ครอบคลุม เช่นจากแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง (แบบ ....) กับแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดิและสิ่งปลูกสร้าง (...) ไม่

มีระบุที่ตั้ง บ้านเลขที่ ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสน และไม่เข้าใจ ตรวจสอบได้ยาก และโปรแกรมด้านงานภษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนยังไม่รองรับและเชื่อมโยงกับการจัดเก็บกาษีรูปแบบใหม่ เช่นโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

นายธนาวุธ กล่าวถึงแนวทางการดำเนินการและการแก้ไขปัญหา ว่าเทศบาลฯ จัดทำคู่มือแจกจ่ายประชสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ..2562เทบาลฯ ได้นำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนาเพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน และอยู่ระหว่างกรปรับปรุงเพื่อให้เชื่อมโยงกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจากระบบมือ และการพัฒนาบุคลากร จัดให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ให้เกิดความเข้าใจกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..2562 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานและชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับประชาช และเสริมกำลังเจ้หน้ที่ บุคลกร เพื่อช่วยการปฏิบัติงนการให้บริการสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด