สิงหาคม 8, 2020

ราชบุรี – ปลูกฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีอย่างมีส่วนร่วม

ราชบุรี – ปลูกฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีอย่างมีส่วนร่วม


กรมป่าไม้ ร่วมกับ มูลนิธิคนสร้างป่า และชุมชนตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้ชื่องาน “ คนสร้างป่า ป่าสร้างชีวิต ” เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง


( 8 ส.ค. 63 ) ที่บริเวณป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี บ้านเนินสูง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นายสุวัช สิงหพันธุ์ ประธานมูลนิธิคนสร้างป่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน “ คนสร้างป่า ป่าสร้างชีวิต ” โดยมีนาย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นาย สนอง จันทนินทร อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นาย พลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง ผู้นำชุมชนตำบลรางบัว เครือข่ายป่าชุมชน และเครือข่ายควบคุมไฟป่าจังหวัดราชบุรี คณะครู นักเรียน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนสุริยวงศ์ โรงเรียนหรองนกกระเรียน กศน.อำเภอเมืองราชบุรี อาสากาชาด และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดขึ้นจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีแห่งนี้ เดิมมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต่อมาเมื่อมีการบุกรุก ผ้าถางจับจองพื้นที่ป่าเพื่อใช้ทำการเกษตร ทำให้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมลง ต่อมาจึงได้มีการอนุญาตให้เอกชน เข้ามาใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อปลูกสร้างสวนป่า โดยหลังจากสิ้นอายุใบอนุญาตผู้ขอใช้ประโยชน์ได้ตัดฟันไม้ที่ปลูกออก ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพความเสื่อมโทรม แห้งแล้ง และขาดความอุดมสมบูรณ์


กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ได้บูรณาการความร่วมมือกับอำเภอจอมบึง องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว เครือข่ายชุมชน เครือข่ายหมู่บ้านป้องกันไฟป่า และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ร่วมกันปลูกฟื้นฟูสภาพป่าแบบประณีต ตามลักษณะของป่าธรรมชาติ ป่าเบญจพรรณ กำหนดชนิดไม้เป็นไม้ท้องถิ่น 3 กลุ่ม คือ ไม้เบิกนำ ไม้เรือนยอดเด่น ไม้เรือนยอดรอง และไม้พุ่ม ตามแบบแผนการฟื้นฟูป่าไม้แนวใหม่ และไม้ทั้ง 3 กลุ่มนี้ ยังประกอบด้วยไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย รวมถึงไม้ที่เป็นอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมสภาพให้ฟื้นสภาพป่าดั่งเดิมได้เร็วยิ่งขึ้น
สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้ เป็นการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมในพื้นที่จำนวน 10 ไร่ โดยจัดเตรียมกล้าไม้ท้องถิ่น จำนวน 15 ชนิด ที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรง สำหรับใช้ในกิจกรรมการปลูกป่าฟื้นฟูแห่งนี้ รวมกว่าจำนวน 2,000 กล้า ได้แก่ พะยูง พะยอม แดง ประดู่ มะขามป้อม ไผ่ ซางนวล มะกล่ำต้น ขี้เหล็ก หางนกยูงฝรั่ง ตะแบก กัลปพฤกษ์ มะค่าโมง เป็นต้น โดยมีมูลนิธิคนสร้างป่า สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม พร้อมกับชุมชนในพื้นที่ ร่วมอาสาในการดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่าดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม จะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนเยาวชน นักเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ พร้อมทั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ที่คอยช่วยดูดซับ และช่วยลดมลพิษทางอากาศ รวมถึงในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านไม้มีค่า และป่า การสาธิตเมนูอาหาร และเครื่องดื่ม จากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน โดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่ได้มาแปรรูปทำเป็นอาหาร ที่มีประโยชน์ และได้คุณค่าทางโภชนาการ การแจกจ่ายกล้าไม้มีค่าให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายในปี พ.ศ. 2565 ” ตามโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

/////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี