สิงหาคม 3, 2020

ประจวบฯเปิดงาน “ตลาดต้องชม ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก”

ประจวบฯเปิดงาน “ตลาดต้องชม ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก”


เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก ชุมชนหัวบ้าน เขตเทศบาลเมืองประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอกชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดต้องชม ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก” โดยมี น.ส.ภัสศรัณน์ ชำนาญกิจ พาณิชย์จังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีนายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นางคำนึง เปี่ยมสอาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด น.ส.อมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นายวัฒนา ไชยชนะ ประธานคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก พร้อมคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรมฯ รองผู้บังคับการกองบิน 5 เสนาธิการกองบิน 5 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบรีขันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก ได้จัดขึ้นตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชน โดยกำหนดพื้นที่การจัดงาน ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก และมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ดังนี้ 1.กระตุ้นระบบเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
2.ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยใช้กลไกของตลาดชุมชน 3.สร้างกลไก ในการระบายสินค้าเกษตร ได้อย่างทั่วถึง 4.พัฒนาสินค้า ให้มีอัตถลักษณ์ของชุมชนที่เด่นชัด 5. สร้างตลาดชุมชน ให้ผู้ซื้อ ผู้ขายเข้าใช้ประโยชน์จากตลาดชุมชน ทั้งนี้ความเป็นมาของถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก ตั้งอยู่บนถนนสู้ศึก ชุมชนหัวบ้าน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ ที่เข้มแข็งทั้งทางด้านวัฒนธรรม การดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน มีวิถีชีวิตเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ มีประวัติและความเป็นมาที่ยาวนาน ประชนชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ค้าขาย มีสถานที่สำคัญมากมาย เช่น ศาลหลักเมืองเก่า ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองแรกของจังหวัดฯ มีบ้านเรือนเก่าแก่ของข้าราชการทหารอากาศในอดีต ซึ่งล้วนเป็นวีรชนผู้กล้าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถนนสู้ศึก มีความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 800 เมตร มีพื้นที่ทางทิศตะวันออกติดชายทะเลอ่าวประจวบฯ ทิศตะวันตกติดถนนสู้ศึก ทิศเหนือติดศาลากลางจังหวัดประจวบฯ และทิศใต้ติดกองบิน 5 อ่าวมะนาว ปัจจุบันได้รับการจัดตั้งเป็นถนนสายวัฒนธรรม ใน 11 แห่งของประเทศไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2560 มีการบริหารงานโดย คณะกรรมการถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก และได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน บนถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก 2.ให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาอาชีพต่างๆ แก่ประชาชน 3. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชน ทั้งด้านศิลปะ และการแสดง 4.จัดให้มีการทำบุญ ตักบาตร การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนถนน 5.จัดแหล่งความรู้ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุนชน 6.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แก่ประชาชนทั่วไป และ 7.ร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรม.