กรกฎาคม 31, 2020

ธ.ก.ส.ประจวบฯจัดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ

ธ.ก.ส.ประจวบฯจัดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ป่าตันน้ำตกไทรคู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 6 บ้านเขาแก้ว ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ โดยมีนายยุวพล วัตถุ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเฉลิมชัย ชาตะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ พนักงานธ.ก.ส. นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทาง ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีพระราชปณิธาน ในการทรงงานเพื่อจะ สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มจำนวนตันไม้ในปาต้นน้ำ เพื่อสร้างแหล่งน้ำในชุมชนด้วยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปาไม้ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 450 ต้น ยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันธ์ บวชป่าต้นไม้ใหญ่ในอุทยาน สำหรับพื้นทีป่าต้นน้ำตกไทรคู่แห่งนี้ ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านเขาแก้ว ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ความดูแลรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีต้นไม้ใหญ่นานาชนิดปกคลุมพื้นที่บริเวณโดยรอบสร้างความ


ชุ่มชื้นตลอดทั้งปี และมีปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ราบทำให้ชาวบ้านในบริเวณบ้านเขาแก้วและบริเวณใกล้เคียงมีน้ำใช้ตลอด การปลูกตันไม้ในพื้นที่ตันน้ำจะสร้างคุณประโยชน์นานัปการ ซึ่งจะมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์
เพื่อการบริโภค อุปโภครวมทั้งสิ้น 47 ครัวเรือน เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 18 ครัวเรือน เกษตรกรบุคคลทั่วไป 29 ครัวเรือน และประโยชน์ด้านเกษตรกรรมได้แก่ ปาล์ม ยางพารา ผลไม้ รวม 900 ไร่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงได้ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป้าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์กรบริหารส่วนตำบลทองมงคล ชาวบ้านเขาแก้ว ตำบลทองมงคล ตลอดจนทุกภาคส่วนในการบูรณาการ ความร่วมมือ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝ่ายชะลอน้ำ โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างความชุมชื้นความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและร่วมกันรักษาป่าของชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหารและการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ