กรกฎาคม 26, 2020

ราชบุรี – โครงการเขาชะงุ้มฯ ปลูกดาวเรืองรับนักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว

ราชบุรี – โครงการเขาชะงุ้มฯ ปลูกดาวเรืองรับนักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว


ผอ.ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี ชวนเที่ยวศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนช่วงวันหยุดยาวถึงสิงหาคมนี้
พื้นที่กว่า 869 ไร่ ภายในโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2528 เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลอง วิจัย วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมให้สามารถพัฒนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาด้านการเกษตร การปรับปรุงบำรุงดิน และการพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ ของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังช่วยขยายผลสำเร็จที่ได้จากการศึกษาทดลองวิจัย แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาให้สามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดได้เปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจเข้ามาเที่ยวชม ด้านในพื้นที่ปลูกดาวเรืองไว้ ขณะนี้กำลังเริ่มออกดอกตูมใกล้จะบาน มีรถรางไว้บริการนั่งเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่หลายจุด ทั้งแปลงสาธิตการปรับปรุงดินตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก จะมีมัคคุเทศก์น้อยที่ได้ฝึกไว้เป็นลูกหลานของชาวบ้านในพื้นที่นี้คอยให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็นโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม มีต้นไม้พื้นถิ่น เช่น ต้นประดู่ป่า ต้นโมกมัน ต้นมะค่าโมง เพื่อคืนผืนป่าให้แก่แผ่นดิน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมกล้วยไม้ราชบุรี ชมรมบอนไซ นำกล้วยไม้ บอนไซมาจำหน่ายแก่ผู้สนใจกับพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ และยังมีพืชผักปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรกรของโครงการฯมาวางจำหน่ายด้วย
โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯจะกำหนดให้นั่งรถรางเที่ยวชมมีการเว้นระยะห่างการนั่ง การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 จะมีจุดคัดกรองลงทะเบียนและตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ การลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ไทยชนะ กำหนดพื้นที่เข้าครั้งละไม่เกิน 200 คน ทางศูนย์ฯยังได้เข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration –SHA เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด


สำหรับพื้นที่ด้านในโครงการจัดแบ่งเป็นแปลงสาธิตในรูปแบบ “ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ” ตามเส้นทางศึกษาดูงาน โดยมีมัคคุเทศก์น้อยคอยให้คำแนะนำให้ความรู้แต่ละจุดที่สำคัญ อาทิ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ ต้นประดู่ทรงปลูก แปลงต้นแบบการปลูกไม้ผลในพื้นที่ดินตื้นกับหญ้าแฝกลักษณะปลูกแบบครึ่งวงกลมที่มีสภาพลาดเท ให้รูปครึ่งวงกลมหงายรับน้ำที่ไหลบ่ามาเพื่อเก็บน้ำและตะกอนดิน มีประโยชน์ช่วยเรื่องการกักเก็บน้ำและธาตุอาหารในดิน รากแฝกจะช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายได้ง่าย พื้นที่ปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกที่ร่มรื่นมีต้นไม้พื้นถิ่นนานาชนิดลักษณะคล้ายอุโมงค์ให้เที่ยวชม และยังมีแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อับฝน มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ฐานเรียนรู้ไส้เดือนดินเพื่อนเกษตรอินทรีย์ ระยะทางรวมกว่า 5 กิโลเมตร
ช่วงวันหยุดยาวระหว่าง 25-28 กรกฎาคม สามารถเที่ยวชมเส้นทางศึกษาภายในโครงการฯ ได้เซลฟี่ภาพกับมุมสวยๆ ในแปลงปลูกดาวเรืองที่เริ่มออกดอกตูมใกล้จะบาน ใกล้ๆยังมีทุ่งปอเทืองออกดอกชูช่อเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่ง ขากลับยังแวะเลือกซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกร มีจำหน่ายในช่วงวันหยุดไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้


///////////////////////////////////////////
พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี