ธันวาคม 17, 2018

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต5 นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี นพ.ชัช จันทร์งาม รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ให้การต้อนรับ

อำเภอนครชัยศรี เป็น 1 ใน 7 ของอำเภอในจังหวัดนครปฐม ห่างจากจังหวัดนครปฐม 14 กิโลเมตร มี 24 ตำบล 108 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด ๑๑๑,๑๑๙ คน ๔๓,๐๗๕ หลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล 23 แห่ง และเทศบาลตำบล 3 แห่ง

ในด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลห้วยพลู และโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 24 แห่ง ให้บริการแก่ประชาชน เน้นหลักบริการ ใกล้บ้านใกล้ใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ปัญหาสุขภาพที่ต้องดำเนินการในระดับอำเภอ ในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

ในการจัดกิจกรรม โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันนี้นับ เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชนในเขตอำเภอนครชัยศรี อย่างทั่วถึง

จากนั้นนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวง สาธารณสุข ได้ลงเรือพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคลินิคลอยน้ำ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ริมแม่น้ำท่าจีน ที่เข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้ยาก เรือพยาบาลยังจัดบริการเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ถึงบ้านอีกด้วย เมื่อถึงถึงท่าน้ำวัดลานตากฟ้า มีการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำ ณ วัดลานตากฟ้า ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี ซึ่งมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ และคณะ ได้ลงเรือเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลห้วยพลู เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ตำบลวัดวัดสำโรง และทำพิธีเปิดคลินิคหมอครอบครัวลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอีกด้วย