ธันวาคม 11, 2019

กฟผ.เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ ทับสะแก ครั้งที่2แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกแสงอาทิตย์

กฟผ.เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ ทับสะแก ครั้งที่2แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกแสงอาทิตย์

ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ต้อนรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของประเทศไทย
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรม นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน(ชฟม.) รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทิเดช เอี่ยมสาย ผู้อำนวยการแผนงานโรงไฟฟ้า(อผร.) นายวิภู พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้(ช.อฟภ.) นายชัยยศ หาญอมร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ( ช.อชค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อชค. อผร. อชก. อฟภ. อปต. อฟจ. อสป. ตลอดจนเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ พลังงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาธิการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด อาชีวศึกษา การศึกษานอกห้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ(สพฐ.) โรงเรียนในพื้นที่จำนวน4 อำเภอ ร่วมการแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก ภายในงานมีการแสดงบูธนิทรรศการด้านพลังงานและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนทับสะแก
นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาเยาวชน ให้รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงมือปฎิบัติจริง ช่วยสร้างจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็น ทำเป็น รู้จักแก้ปัญหา เป็นแนวทางพัฒนาพลังงานของไทย


นายประเสริฐ อินทับ ชฟม. กล่าวว่ากิจกรรมเปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ทับสะแก ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2 เพื่อเปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.กับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา คณะครูและเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ จากเดิมจัดแข่งขันเฉพาะอำเภอทับสะแก แต่ในปีนี้ได้ขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย โดยมีทีมที่เข้าร่วมจำนวน 71 ทีม ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน เกิดกระบวนการคิด ต่อยอดจินตนาการสู่การเป็นนักประดิษฐ์ ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการพลังงาน ที่สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีแก่ประชาชน แบ่งปันความรู้สู่สังคม สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ดร. สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นรูปแบบการบูรณาการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมาก เพราะได้ฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ผ่านการคิด ทดลอง ประดิษฐ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม นำองค์ความรู้มาประยุกต์ พัฒนาความคิด การตัดสินใจ รองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี
สำหรับ กฟผ. ทับสะแกประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ทับสะแก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เปิดให้เข้าชมทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดประจำของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.


จ.ส.ต.พรเพชร ศิวิลัย ภาพ/ข่าว