ธันวาคม 1, 2019

พ่อเมืองนครปฐม หนุนศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ ส.คนพิการเมืองเจดีย์ใหญ่

พ่อเมืองนครปฐม หนุนศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ .คนพิการเมืองเจดีย์ใหญ่

คนพิการ ตีความว่า เป็นบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม และการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

ดังนั้นกายอุปกรณ์ จึงมีความสำคัญต่อผู้พิการเป็นอย่างมาก เพราะกายอุปกรณ์ คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ใช้กับร่างกาย ปัจจุบัน มักจะหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว รถล้อเข็น (Wheelchair) ไม้เท้า แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองหรือดามหลัง อุปกรณ์ดามมือ เป็นต้น แต่ขอบเขตที่แท้จริงของกายอุปกรณ์ยังรวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้กับร่างกายด้วย เช่น ลูกตาเทียม ข้อเข่าเทียมที่ใช้สำหรับผ่าตัดทดแทนเข่าเดิมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น

สมาคมคนพิการเมืองนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญในกายอุปกรณ์เป็นอย่างมาก แต่ด้วยศักยภาพของสมาคม ที่สามารถสร้างและซ่อมกายอุปกรณ์ได้เพียงรถล้อเข็น (Wheelchair) จึงมีแนวคิดร่วมกันว่าต้องมีอาคารศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์วีลดีเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่คนพิการในพื้นที่ ให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น

สมาคม จึงดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์วีลดีขึ้น ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยสมาคมคนพิการเมืองนครปฐม และกลุ่มวีลดี จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้คนพิการในพื้นที่ตำบลมาบแคตำบลตาก้อง และตำบลใกล้เคียง มีอาชีพและรายได้ อีกทั้งหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นการลดภาระการพึ่งพาผู้อื่น แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณ จึงได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานประกอบการ เป็นการดำเนินงานตาม ... การจ้างงานคนพิการ ..2550 ที่กำหนดให้มีการจ้างงานคนพิการตามจำนวนพนักงานของบริษัทในสัดส่วน พนักงาน 100 คน ต้องจ้างคนพิการเข้าทำงาน 1 คน

นายไธพัตย์ ธวัฒน์ชวกิตต์ นายกสมาคมคนพิการเมืองนครปฐม และประธานกลุ่มวีลดี กล่าวว่า ในปี .. 2562 สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชนได้จัดทำโครงการผลิตกายอุปกรณ์ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทในเครือซีว่า ประกอบด้วย บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทสไทย) จำกัด จำนวน 8 สิทธิ บริษัท ซีว่า เฟรท (ประเทศไทย) จำกัดจำนวน 2 สิทธิ และ บริษัท ซีว่า วิฮิเคิล ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 2 สิทธิ รวมทั้งสิ้น 12 สิทธิ เมื่อโครงการได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมแล้ว ศูนย์วีลดีจึงได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการที่นำเสนอ มีคนพิการที่ใช้สิทธิ์จำนวน 12 คน เป็นจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด 1,314,000 บาท งบประมาณที่ได้รับตามโครงการได้นำไปก่อสร้างอาคารโรงงานสำหรับผลิตกายอุปกรณ์ จัดซื้อเครื่องมือ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์ เป็นงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนพิการในกลุ่มต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจัดหางานจังหวัดนครปฐม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลมาบแค องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง กำนัน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลมาบแค

ด้านนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์วีลดีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562ที่ผ่านมา และได้ให้ความสำคัญกับโครงการผลิตกายอุปกรณ์ ที่สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน ได้ดำเนินการขึ้นจากกระบวนการของสมาคมคนพิการเมืองนครปฐม และประธานกลุ่มวีลดี ซึ่งเป็นการให้คนพิการในพื้นที่ตำบลมาบแค ตำบลตาก้อง และตำบลใกล้เคียง ได้มีอาชีพและมีรายได้ อีกทั้งหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นการลดภาระการพึ่งพาผู้อื่น และเป็นการมีส่วนร่วมในเครือข่ายของผู้พิการ อันจะต่อยอดไปสู่ความยั่งยื่น และเป็นต้นแบบที่ดีต่อไป ซึ่งได้ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)จังหวัดนครปฐม ไปศึกษาหลักการดูในเรื่องของงบประมาณ หรือวิธีการที่จะจัดซื้อรถล้อเข็น (Wheelchair) มือสองของญี่ปุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมาสนับสนุนโครงการฯนี้ได้หรือไม่อย่างไร

/////

ข่าวล่าสุดตอนนี้