พฤศจิกายน 22, 2019

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง วัดนักบุญเปโตร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง บรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์แห่งบิชอปแห่งเอเชีย และนักบวชเยซุอิสที่สังกัดในประเทศไทย ณ วัดนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 22 พฤศจิกายน  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2562 โดยในวันนี้ (22 .. 62) เวลา 09.45 . สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง บรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์แห่งบิชอปแห่งเอเชีย และนักบวชเยซุอิสที่สังกัดในประเทศไทย วัดนักบุญเปโตร ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคริสตชนในประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ เป็นจำนวนมาก

จากนั้นทรงประทับรถพระประเทียบเปิดประทุน เพื่อประทานพระวโรกาสให้คริสตชนที่มาเข้าเฝ้าบริเวณโดยรอบของวัดนักบุญเปโตรได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด เมื่อเสด็จโดยรถพระประเทียบเปิดประทุนโดยรอบบริเวณแล้ว เสด็จเข้าสู่ภายในโบสถ์นักบุญเปโตร ผู้แทนบาทหลวง นักบวชหญิง สามเณร และครูคำสอน ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระสันตะปาปา แล้วเสด็จไปทรงวางช่อดอกไม้คารวะพระรูปนักบุญเปโตร อัครสาวก ผู้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก และเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด ต่อด้วยการร่วมกันขับร้องเพลงหนทางแห่งรักหลังจากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประทานพระโอวาทแก่บรรดาบาทหลวง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน เมื่อจบพระโอวาทแล้ว ทุกคนพร้อมใจกันภาวนาเพื่อกระแสเรียก เพื่อขอพระเจ้าได้โปรดประทานผู้สนใจถวายชีวิตเป็นบาทหลวง นักบวช นักพรตให้มากยิ่งขึ้นเพื่อการงานแพร่พระคริสตธรรมจะดำเนินไปด้วยดี และร่วมขับร้องเพลง  หนทางพระคริสต์

หลังจากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จพบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์แห่งบิชอปแห่งเอเชีย และนักบวชเยซุอิสที่สังกัดในประเทศไทย สักการะสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และเสด็จกลับไปยังสถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย