ธันวาคม 17, 2018

TSPCA ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ จัดฝึกอบรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน One Day Camp

TSPCA ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ จัดฝึกอบรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน One Day Camp

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาและแกนนำลูกเสือ ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน One Day Camp ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ TSPCA กล่าวว่า สืบเนื่องมาจาก การที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ ได้ดำเนินการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ให้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับทั่วประเทศ ด้วยเล็งเห็นประโยชน์และหลักการสำคัญของกระบวนการลูกเสือ ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ภายใต้กฎลูกเสือ ข้อ 6 “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ นั้น จึงได้เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาและแกนนำลูกเสือ ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน One Day Camp ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสร้างเครือข่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน และนายปัญญา ศรีสำราญ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม


สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาและแกนนำลูกเสือ ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน One Day Camp เป็นรุ่นที่ 1 นี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 42 คน แบ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 12 คน และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 32 คน ด้วยกัน


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมแกนนำลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน One Day Camp ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และสังคมสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ และอิสระ 5 ประการ หลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในฐานต่างๆ จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานที่ 1 พฤติกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสุนัข ฐานที่ 2 พฤติกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ปีก ฐานที่ 3 พฤติกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์กีบ(ม้า) ฐานที่ 4 พฤติกรรมและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์น้ำ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมแกนนำลูกเสือ ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน One Day Camp ในวันนี้จะเป็นแนวทางการขับเคลื่อน ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน ในแนวทางความร่วมมือ ที่จะสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์และจะมีการขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป